تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: لغو ویزای گروهی بین ایران و روسیه

به گزارش مجله افتخار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از امضای برنامه اجرایی موافقت نامه لغو ویزا گروهی گردشگری بین ایران و روسیه خبر داد.

تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: لغو ویزای گروهی بین ایران و روسیه

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین دیدن کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور ارزان روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور ارزان روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور ارزان روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور ارزان روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور ارزان روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور ارزان روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین تماشا کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی روسیه گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

لیلا اژدری، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی که عضو هیئت همراه علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی در سفر به روسیه بود، در خصوص جزئیات لغو ویزای گروهی بین دو کشور ایران ک روسیه گفت:

هشتم فرودین سال 1396 برابر با 28 مارس 2017 موافقت نامه ای بین دولت جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه در زمینه لغو ویزا سفرهای گروهی شهروندان دو کشور از طریق وزرای امور خارجه امضا شد. در همان موافقت نامه اشاره شده برای اجرایی شدن، باید یک برنامه اجرایی نوشته شود. قرار بود این برنامه یک ماه بعد نوشته شود که البته انجام شد؛ اما چون موضوع پیچیده بود و دو طرف سخت گیر بودند، این برنامه رفت و برگشت زیادی داشت؛ ما سال 2018 آن را آماده کرده بودیم؛ اما طرفین به برخی کلمات، مفاهیم و فرایندها شک، شبهه و اعتراض وارد کردند. در نهایت این برنامه مهرماه سال 1399 (2020) آماده شد. قرار بود وزیر میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی برای امضا به روسیه سفر کند که با اوج گرفتن ویروس کرونا، دولت روسیه امضای این برنامه را به تعویق انداخت تا این که هفته گذشته با سفر آقای مونسان به روسیه، برنامه اجرایی اقدام مشترک لغو ویزا سفرهای گروهی شهروندان ایرانی و روسی امضا شد.

اژدری با اشاره به اعتبار برنامه اقدام مشترکِ لغو رواید سفرهای گروهی ایران و روسیه برای دوره زمانی 2021 تا 2023، از قابلیت تمدید و اصلاح پذیری این قرارداد خبر داد و گفت:

برای اجرایی شدن لغو ویزا سفرهای گروهی، به لحاظ قانونی و دیپلماتیک لازم است بین وزارت امور خارجه دو کشور یادداشت دیگری مبادله شود که یک ماه پس از اعلام وصول آن، ویزا برای سفرهای گروهی شهروندان ایرانی و روسی لغو خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی با تاکید بر اینکه ویزا یا ویزاِ انفرادی برای سفر به روسیه لغو نشده است، از لزوم ارائه و پرداخت مدارک و هزینه موردنیاز با مراجعه به سفارت روسیه برای سفر شخصی و بدون تور خبر داد. وی افزود:

اگر شخصی قصد دارد با گروه یا تور سفر برود می تواند به یکی از آژانس هایی که مجوز این سفرها را دارد و بعدها نام آن ها اعلام می شود، مراجعه کند و در فهرست پنج تا پنجاه نفره مسافران قرار گیرد؛ در آن صورت ویزا برای این مسافر لغو می شود.

لیلا اژدری با اشاره به امکان حذف بخشی از هزینه ویزا برای سفرهای گروهی، اذعان داشت:

فکر می کنم هزینه ویزای روسیه در حال حاضر 85 یورو باشد، ممکن است مثلا فقط 10 یورو از آن دریافت شود. البته جزییات هزینه ویزا هنوز تعیین نشده و این ها مواردی است که در کمیته های فنی دو کشور بررسی می شود. حتی در صحبت های وزیر میراث فرهنگی و جهانگردی و طرف روس تاکید شد که جزییات لغو رواید گروهی به کمیته های فنی واگذار شود. ممکن است وزارت خارجه هم نظری داشته باشد، به هر حال هزینۀ آن را سفارتخانه ها دریافت می کنند و کمیته های فنی دو کشور درباره آن تصمیم می گیرند.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی با تکذیب موضوع برقرای لغو ویزای گروهی بین ایران و روسیه از سال 96 و عدم اقدام موثر وزارت میراث فرهنگی در این خصوص، بر امضای دو سند رسمی برای لغو ویزا سفرهای گروهی شهروندان از طریق وزرای امور خارجه دو کشور تاکید کرد و افزود:

در همان موافقت نامه اصلی در دو ماده اشاره مستقیم شده که از طریق تدوین برنامه اقدام مشترک، لغو ویزا سفرهای گروهی به اجرا گذاشته می شود. در ماده سه این موافقت نامه تعیینا آمده که مراجع ذی صلاحِ طرفین، نمونه های مدارک معتبر مسافرتی را از طریق مجاری دیپلماتیک حداکثر تا 30 روز پس از امضای موافقت نامه مبادله خواهند کرد. در ماده چهار نیز آمده که مراجع ذی صلاحِ طرفین، یکدیگر را در خصوص مدارک معتبر مسافرتی تازه یا تغییر مدارک معتبر مسافرتی موجود مطلع کرده و نمونه های تازه یا تغییریافته از طریق مجاری دیپلماتیک، 30 روز قبل از صدور یا اعتبار ارسال خواهد شد. طرفین، فهرست نهادهای مسؤول برای اجرای این موافقت نامه را که از این به بعد مرجع هماهنگ کننده نامیده می شود و همچنین تغییرات و متمم های مربوط به این فهرست ها از طریق مجاری دیپلماتیک را مبادله خواهند کرد.

اژدری ضمن اشاره به سپردن اجرای این موافقت نامه به وزارت جهانگردی برای هماهنگی جزئیات آن با همتای روس، در خصوص ایهامات درباره ضمانت اجرا، اراده و تمایل دولت روسیه برای لغو ویزا سفرهای گروهی، با توجه به اظهارات گذشته برخی مقامات وزارت امور خارجه روسیه، شرح داد:

این موافقت نامه را وزارت امور خارجه روسیه امضا کرده است. از طرفی، آژانس جهانگردی فدرال روسیه، یک آژانس دولتی است و بخش خصوصی نیست و زیر نظر وزارت توسعه اقتصادی روسیه فعالیت می کند، پس ما با بخش خصوصی طرف نیستیم. نه موافقت نامه اصلی بین بخش خصوصی دو کشور امضا شده و نه برنامه اقدام مشترک. از سوی دیگر، خانم دوگوزووا که طرف امضای آقای مونسان در برنامه اجرایی اقدام مشترک بود، بالاترین مقام جهانگردی روسیه را به لحاظ دولتی به عهده دارد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی با تایید امکان برخورد سلیقه ای از طریق برخی از سفارت خانه ها برای سخت گیری های مختلف در خصوص لغو ویزا گروهی، از عدم شمول تمامی آژانس های مسافرتی برای این موافقت نامه خبر داد و گفت:

ین موافقت نامه برای همه آژانس ها نیست. قرار است ما و دولت روسیه تعدادی دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردان را معرفی کنیم که این اتفاق در سال 2018 رخ داد. هم زمان با جام جهانی فوتبال در روسیه، 68 دفتر را معرفی کردیم، روسیه هم قصد داشت آژانس های خود را معرفی کند. طبق موافقت نامه ای که در سطح وزرای امور خارجه دو کشور امضا شده است، ما موظفیم هر سال فهرست آژانس های معتبر را که مدنظر است و می توانند با طرف روس تبادل جهانگرد داشته باشند معرفی کنیم. بنابراین همه آژانس ها نمی توانند لغو ویزا سفرهای گروهی داشته باشند، تنها آژانس هایی که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی و جهانگردی ایران و طرف روس هستند، چنین امکانی را دارند.

اژدری با تاکید بر بازنگری و به روزرسانی فهرست 68 عضوی آژانس های مسافرتی با توجه به عدم فعالیت برخی آژانس های حاضر و تمایل همکاری از سوی آژانس های دیگر، تاثیرات لغو ویزا گروهی بر بازار سفر در روسیه و ایران را چنین ارزیابی کرد:

فکر می کنم تعداد زیادی جهانگرد روس در ایران داشته باشیم. مطالعات بازار نشان داده روس ها به سفرهای ماجراجویانه و مقاصد ناشناخته و اکوجهانگردی علاقه مندند. تعدادی از آژانس داران روس که اخیرا با حمایت یک شرکت هواپیمایی ایرانی به کشورمان سفر کرده بودند نیز این حرف را تایید کرده اند. سفر آن ها در رسانه های روسیه بازخورد خوبی داشت، حتی در دیدار با آقای مونسان در مسکو، از اشتیاق شان برای اجرای تور در ایران صحبت کردند.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی بزرگ ترین مانع اجرای توافق نامه را بسته بودن مرزها به روی جهانگردان خارجی بیان نمود و از تلاش برای متقاعد سازی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا برای بازگشایی مرزها با پروتکل های تعیین، دست کم به روی جهانگردان روسیه خبر داد. وی در خصوص زمان اجرای لغو ویزا سفرهای گروهی نیز گفت:

پس از اعلام وصول یادداشت وزارت امور خارجه دو کشور که البته زمانی که در روسیه بودم، آقای سفیر به همکاران شان در تهران تاکید کردند یاداشت تفاهم را سریع تر ارسال کنند.

در جریان سفر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی به کشور روسیه، برنامه اجرایی موافقت نامه لغو ویزا گروهی شهروندان ایرانی و روسی در فروردین ماه سال 1396 (2017) به تایید دولت های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه رسیده بود، در روز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 به امضای نهایی رسید.

بر اساس این موافقت نامه که تا سال 2023 اعتبار خواهد داشت، شهروندان دو کشور به صورت گروهی از 5 تا 50 نفر از طریق آژانس مسافرتی و بدون ویزا می توانند به ایران و روسیه سفر کنند.

توسعه همکاری های بلندمدت سودآور متقابل میان شرکت های جهانگردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، توسعه همکاری های درون منطقه ای در حوزه جهانگردی، تبادل اطلاعات مربوط به ارزیابی میزان پیشرفت در اجرای موافقت نامه و نیز تبادل منظم اطلاعات مربوط به امنیت جهانگردان در قلمرو دو کشور، از جمله بندهای برنامه اجرایی این تفاهم نامه است که به امضای مشترک علی اصغر مونسان و خانم زارینا دراگوزووا، رییس آژانس فدرال جهانگردی روسیه، رسید.

علاوه بر این و طبق موافقت نامه لغو ویزای گروهی ایران روسیه، دو کشور متعهد شدند به منظور صدور ویزا گروهی، فهرست شرکت های جهانگردی معتبر را که در چارچوب موافقت نامه حق فعالیت دارند با ذکر نام نهادهای هماهنگ کننده، شماره ثبت این شرکت ها، اطلاعات تماس و همچنین نمونه مهرهای نهادهای هماهنگ کننده و شرکت های جهانگردی را سالانه با یکدیگر مبادله کنند.

شایان ذکر است که امضای تفاهم نامه لغو ویزای گروهی بین ایران روسیه، به دلایلی مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا تا به امروز به تاخیر افتاده بود. این موافقت نامه یک معاهده بین المللی محسوب نمی شود و برای هیچ یک از طرف ها تعهد و حقی را که بر اساس قوانین بین المللی باشد، ایجاد نمی کند و اجرای آن باید مطابق با مقررات دو کشور باشد. هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این برنامه اجرایی نیز با مذاکره میان طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک، حل و فصل خواهد شد.

منبع: کجارو / خبرگزاری ایسنا
انتشار: 18 فروردین 1401 بروزرسانی: 18 فروردین 1401 گردآورنده: persianproud.ir شناسه مطلب: 1956

به "تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: لغو ویزای گروهی بین ایران و روسیه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: تور روسیه: تور روسیه: تور ارزان روسیه: تور روسیه: تور روسیه ارزان: تور ارزان روسیه: تور روسیه ارزان: تور روسیه: لغو ویزای گروهی بین ایران و روسیه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید