تعبیر خواب قفل و کلید - باز شدن قفل در خواب چه معنایی دارد؟

به گزارش مجله افتخار، با تعبیر خواب قفل، تعبیر خواب کلید، تعبیر خواب باز شدن قفل بسته با کلید، تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ و تعبیر خواب کلید شکسته همراه ما باشید.

تعبیر خواب قفل و کلید - باز شدن قفل در خواب چه معنایی دارد؟

سرویس سرگرمی - دیدن قفل در رؤیا نشانه اعتماد است. به این صورت که معمولاً درب خانه ای را قفل می کنیم که صاحب آن را نمی شناسیم و یا به شخص درون خانه اعتماد کافی نداریم بنابراین دیدن قفل در خوابی نماد و سمبلی از اعتماد در نظر گرفته می شود. البته معبرین قدیم مانند ابن سیرین باز شدن قفل را به گشایش در کارها تعبیر کرده اند. با تعابیر مختلف قفل و کلید همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب قفل

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می آید و ممکن است حج را به جا بیاوری.

اگر ببینی نمی توانی قفل را باز کنی، یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می شود.

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

 1. ساختن کار (انجام یافتن کار).
 2. حجت (سلامتی).
 3. منفعت.
 4. زن.
 5. اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می کنید یا به یک نفر در شرایط او.
 • اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می کنید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مسئله ای روبه رو می شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن قفل در خواب، علامت سردرگمی است.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می شود، علامت آن است که می توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

تعبیر خواب خانه (منزل)

تعبیر خواب کلید

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مسائل کارها را حل می کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می باشد.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگر مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یعنی مال و اموال به دست می آوری، ولی اگر جنس آن چوبی باشد، سود و منفعت آن کمتر است.

تعبیرهای کلید عبارت اند از:

 1. بشارت و خبر خوش
 2. رهایی از غم و اندوه
 3. بهبود بیماری
 4. رسیدن به آرزو
 5. قوت در دین
 6. برآورده شدن حاجت و خواسته
 7. اجابت و برآورده شدن دعا
 8. علم و دانش
ابن سیرین می گوید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یعنی بزرگی و عظمت به دست می آوری

تعبیر خواب باز شدن قفل با کلید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریباً همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و درهای بسته و در خواب نیز به توانایی انجام امور مشکل تعبیر می شود.

تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید.

تعبیر خواب قفل و کلید آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنایی هست اما شما نمی توانید آن را بگشایید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید. اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید.

تعبیر خواب کلید شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید. همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

دیدن کلید در خواب به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می گوید:

 • یافتن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت
 • گم کردن کلید: بگو مگو
 • کلید را به همراه داشتن: پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
 • باز کردن یک در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن کلید در خواب، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد.
 • اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد.
 • اگر در خواب کلیدی پیدا کنید، نشانه آن است که در حرفه خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد.
 • دیدن کلید شکسته در خواب، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادت هاست.
 • اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است، نشانه آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد و از این بابت رنج خواهد کشید.
 • اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را می گشاید، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می کند.
 • اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می کند، نشانه آن است که در انتخاب همسر توفیق می یابد.
 • اگر خواب ببیند کلیدی را دور می اندازد، نشانه آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

منبع: setare.com
انتشار: 3 آذر 1399 بروزرسانی: 3 آذر 1399 گردآورنده: persianproud.ir شناسه مطلب: 1223

به "تعبیر خواب قفل و کلید - باز شدن قفل در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب قفل و کلید - باز شدن قفل در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز داده اند | 2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب قفل و کلید - باز شدن قفل در خواب چه معنایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید